Obec Dubové pri Turčianskych Tepliciach

     

 

   

Menu

Urbárske pozemkové spoločenstvo - Dubové

 

História obce

Obecný úrad

 - Úradné hodiny

 - Obecné zastupiteľstvo

 - Legislatíva

 - Rozpočet

 

 

Kultúra

  - Divadelný súbor

  - Dychová hudba

  - Moderná kapela

  - Folklórny súbor

  - Spevácka skupina

 

Šport

 

Školstvo

  - Materská škola

  - Základná škola

 

Iné organizácie

 - SČK

 - Hasičský zbor

 - Poľovnícke združenie

 - Urbárske spoločenstvo

 

Foto Galéria

 - rok 2005

 - rok 2006

 - rok 2007

 

Kontakt

 

 

Urbárske pozemkové spoločenstvo Dubové, 038 23 Dubové
V Dubovom: 6.2.2017

 

Pozvánka

Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva /UPS/ v Dubovom podľa zákona č. 97/2013 O pozemkových spoločenstvách § 14 odst. 1 zvoláva zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 18. marca 2017 v Kultúrnom dome Dubové o 9:00 hod. (ďalej...)

 

 - Zoznam neznámych vlastníkov

- LV UPS

 

_____________________________________________

 

Urbárske pozemkové spoločenstvo Dubové, 038 23 Dubové
V Dubovom: 4.2.2016


Pozvánka
Výbor Urbárskeho pozemkového spoločenstva /UPS/ v Dubovom podľa zákona č. 97/2013 O pozemkových spoločenstvách § 14 odst. 1 zvoláva zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 12. marca 2016 v Kultúrnom dome Dubové (ďalej...)

 

______________________________________________________

 

 

Plán činnosti Urbárskeho pozemkového spoločenstva Dubové na r. 2016:


Ťažba úmyselná v lokalite – Tomkovská – cca 300 m3
Kukovská – cca 200 m3
Rovná hora – cca 500 m3

Ťažba náhodilá – cca 1000 m3
Zalesňovanie – 1 ha
Vyžínanie – 10 ha
Ochrana kultúr chemicky – 16 ha
Prerezávky – 5 ha
Uhadzovanie – podľa potreby

____________________________________________________________

 

Zmluva o založení pozemkového spoločenstva vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti v zmysle § 5 zákona č. 97/2013 Z. z.
Urbárske pozemkové spoločenstvo Dubové

 

 

VÝBEROVÉ KONANIE:

 

-  nie je vyhlasené žiadne výberové konanie

 

 

__________________________________________

 

Zloženie a kontakty:


Výbor :
Predseda: Michal Lettrich - 0905596727
Podpredseda: Dušan Vereš - 0905349388
Tajomník: Ing. Ľubomír Lettrich - 0905520748
Lesník: Dušan Hulla - 0905655049
Člen: Martin Daniš - 0908693889
Člen: Viera Ursínyová - 0905183276
Člen: Ľubica Menichová - 0915804318

Dozorná rada:
Predseda: Ing. Dušan Považan - 0905935541
Člen: Peter Lettrich - 0905935007
Člen: Vladimír Lettrich - 0915468949

 

_____________________________________________________

 

Podmienky predaja podielov Urbárskeho pozemkového spoločenstva (UPS) Dubové


1. Návrh na odpredaj podielov musí byť zverejnený výborom UPS na www. stránke obce Dubové
2. Doba na predloženie ponuky na odkúpenie podielov v celosti od člena UPS je 3 mesiace
3. V prípade, že sa nenájde záujemca o kúpu podielov z radov členov UPS, po uplynutí troch mesiacov predávajúci môže odpredať svoj podiel tretej osobe
4. Nadobúdateľ je povinný kúpu podielov oznámiť výboru UPS v zmysle zák. č. 97/2013 do dvoch mesiacov predložením právoplatného listu vlastníctva, alebo rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva


Tieto podmienky schválil výbor UPS na svojom riadnom zasadnutí dňa 2.4.2015.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Urbárske pozemkové spoločenstvo, 038 23 Dubové, IČO: 42387663, DIČ: 2024104038

 


Urbárske pozemkové spoločenstvo 038 23 Dubové oznamuje, že svoje podiely ponúkli na predaj nasledovní vlastníci:

 

V Dubovom 18.3.2017

Svoje podiely sa rozhodli ponúknuť na predaj:

Ivan Rešetár, ul. Slobody 43, 039 01 Turč. Teplice – výmera 3 510 m2
- cena 3 000,- €
Anna Sklenárová, ul. SNP 434/40, 038 22 Mošovce – výmera 3 603 m2
- cena dohodou
Mgr. Ivan Kráľ, ul. Severná 3, 036 01 Martin – výmera 11 449 m2
- cena 0,50 €/m2

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

V Dubovom 12.3.2016 - nové

Svoje podiely sa rozhodli ponúknuť na predaj:


Lídia Stemerová, ul. Znojemská 41, 675 26 Želetava, ČR – výmera 67 199 m2  - cena dohodou
Soňa Lazovská, ul. Kuzmányho 8/244, 039 01 Turč. Teplice – výmera 9 818 m2  - cena dohodou
Anna Pádejová, ul. Žarnovická 927/10, 039 01 Turč. Teplice – výmera 4 589 m2  - cena dohodou
Kamila Kuková, ul. Jadrová 19, 821 02 Bratislava – výmera 7 914 m2  -  cena dohodou

_____________________________________________________________

 

 R o z d e l e n i e
úloh členov výboru Urbárskeho spoločenstva v Dubovom na obdobie 2014-2018

 

1. Predseda
• Zastupuje spoločenstvo navonok
• Riadi a zodpovedá za celkovú činnosť výboru
• Navrhuje odmeny členom výboru
• Informuje zhromaždenie o všetkých závažných rozhodnutiach , skutočnostiach a uzneseniach z predchádzajúceho roku
• Kontroluje uznesenia z výborových schôdzí a navrhuje opatrenia za ich neplnenie
• Určuje úlohy členov výboru na návrh podpredsedu
• Rozhoduje, ktoré činnosti a materiály budú zverejnené na internete
• Podpisuje a kontroluje všetky hospodárske a účtovné doklady
• Dáva súhlas členom spoločenstva na nahliadnutie do zoznamu členov a účtovnej evidencie
• Podieľa sa na plnení úloh vyplývajúcich z hospodárskej činnosti spoločenstva

2. Podpredseda
• Zastupuje predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti
• Riadi hospodársku a finančnú činnosť spoločenstva
• Zabezpečuje právne poradenstvo
• Je koordinátorom plnenia úloh ostatných členov výboru
• Spolupracuje s odborným lesným hospodárom

3. Tajomník
• Zabezpečuje účasť členov výboru na zasadnutiach
• Pripravuje časový plán schôdzí
• Vedie zápisnice a ostatnú písomnú agendu výboru
• Vedie archív zhromaždenia a výboru
• Podieľa sa na programovej príprave výborových schôdzí
• Upozorňuje členov výboru na neplnenie uznesení
• Podieľa sa na plnení úloh vyplývajúcich z hospodárskej činnosti spoločenstva
• Organizačne zabezpečuje prípravu zhromaždenia

4. Ursínyová Viera
• Vedie aktuálnu evidenciu členov spoločenstva vrátane ich podielov
• Vedie zoznam členov, ktorí nahliadli do zoznamu členov a za akým účelom
• Do zoznamu členov zapisuje všetky zmeny
• Pripraviť aktualizovaný zoznam členov na zaslanie OLÚ k 31.12. predchádzajúceho roku v zmysle zák. č.97/2013 §18, odst.1,2,3,4
• Podieľať sa na plnení úloh vyplývajúcich z hospodárskej činnosti spoločenstva

5. Menichová Ľubica
• Zabezpečuje styk s OLÚ a SPF
• Zabezpečuje spätnú kontrolu členov a ich podielov v období zhromaždenia do konca VII.mesiaca
• Vedie evidenciu členov, ktorí chcú predať svoje podiely
• Pripraviť návrh opatrení na zníženie počtu členov
• Organizačne pripraviť predaj podielov vrátane ceny

6. Daniš Martin
• Požiarna ochrana-oboznámenie sa s požiarnym plánom spoločenstva a tento pripraviť k aktualizácií a realizácií
• Podieľať sa na planení úloh vyplývajúcich z hospodárskej činnosti spoločenstva

7. Hulla Dušan
• Dbať na dodržiavanie OBP na pracovisku
• Zabezpečovať úlohy podľa pracovnej náplne a požiadaviek predsedu
• Zabezpečovať odberateľov dreva

 

 

 

 

 

 

  

Počasie:

  Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Doprava:

   Vyhľadanie spoja

www.ZSR.sk

www.SAD.sk

Komunikácia

  Vyhľadanie čísla

Hľadanie PSČ:

 

   Vyhľadanie PSČ